e-learning-rjesenja

Šta je e-Learning

E-learning rješenja kao inovativni pristup dizajniranju edukacija omogućavaju razvoj sadržaja, software aplikacija i usluga za institucije, organizacije i preduzeća kroz primjenu dostignuća informacijskih tehnologija, standarda obuke i rješenja.

AKADEMIKA je okupila tim stručnjaka koji posjeduju specijalizaciju i iskustva u kreiranju virtualnih okruženja za edukaciju. U skladu sa vašim potrebama, AKADEMIKA tim će kreirati online treninge, kurseve bazirane na vašim kurikulumima i instrukcijske programe koji će biti dizajnirani u skladu sa najnaprednijim tehnološkim rješenjima audio-video medija. Ukoliko nemate razvijene kurikulume za e-learning program koji želite razviti, ADAKEMIKA vam nudi i mogućnost da naš tim edukatora i stručnjaka iz različitih oblasti poslovanja i vještina razvije kurikulume za vaše e-learning module.

Rješenja će biti integrisana u savremene aplikacije za e-učionice i učenje na daljinu. E-learning rješenja, prema Vašoj žellji i potrebama, možete koncipirati za: ograničeni pristup za određene korisnike, otvoreni pristup za sve, ili interni pristup samo unutar organizacije.

Koristite savremena e-learning rješenja i omogućite vašim korisnicima da pristupe vašim obukama i instrukcijskim programima sa bilo koje lokacije koja im odgovara i bilo kada.

about

Dizajniranje sistema

Pri dizajniranju sistema, AKADEMIKA stručnjaci će u saradnji sa vašom organizacijom:

 • jasno definisati zahtjeve edukacije na početku izrade e-learning rješenja;
 • identifikovati edukacijske ciljeve vaše organizacije zajedno sa potrebama korisnika za obukom;
 • identifikovati efektivni e-learning pristup i medijske alate koji će najbolje odgovoriti edukacijskim ciljevima koje želite postići;
 • definisati edukacijska okruženja prilagođena korisnicima, koja će biti korištena u dizajniranju sistema;
 • usaglasiti okvir elegantnog i jednostavnog dizajna sistema za korisnike.

Sadržajno dizajniranje

U dizajniranju e-learning rješenja, AKADEMIKA tim će obezbijediti:

 • povezivanje sadržaja sa osmišljenim ciljevima funkcionisanja rješenja;
 • koristiti radno orijentisani kontekst za lekcije, dizajn i aktivnosti u okviru rješenja;
 • uvrstiti primjere, studije slučaja, probleme koji odražavaju najbolje prakse;
 • zahtijevati od korisnika razmišljanje i interaktivnost, korištenjem korektivnog feedbacka, rješavanja problema, uspješne priče i sl.
 • rasčlaniti kompleksne sadržaje u efektivne sekvence koji će voditi očekivanim rezultatima obuke;
 • prilagoditi dizajn sadržaja spciifičnim portebama korisnika obuke.

Dizajniranje korisničkog interfacea

U dizajniranju korisničkog interfacea, AKADEMIKA tim ima za cilj postići:

 • interface koji će biti konzistentan, jasan i jednostavan;
 • korištenje modernih i efektivnih medija za dizajniranje interface.